В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №487

Опасна козирка

Начало
02.11.2020
ID:
487

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Валентин

Място/адрес: ул. Марица №6

Описание: Опасна козирка на ул. Марица №6 (сградата на казино "Адмирал"). Козирката е в много лошо състояние и видно е започнала да се руши на места.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 16.11.202016:52
    Здравейте! Служители на Общинска администрация направиха проверка на място на 06.11.2 0г.. Уведомяваме Ви, че при извършената справка с кадастралната карта жилищната сграда, намираща се на улица „Марица“ №6 в Асеновград, попада в режим на етажна собственост, за което е необходимо да се спазва Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Нормативният документ урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях. Козирката на фасадата на жилищната сграда (над 5-ти етаж) е видимо компрометирана. Необходимо е да се отремонтира, което е отговорност на всички собственици на жилищната сграда, тъй като тя се явява обща част от нея. Във връзка с горното, е необходимо да свикате общо събрание. Общото събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители, собственици на най-малко от 33 на 100 идеални части от общите части на етажната собственост. За провеждане на общото събрание се води протокол. Решенията на общото събрание се изпълняват в определените от тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС.
  • 02.11.202012:46
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали