В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №411

Запитване относно такса за битови отпадъци

Начало
08.09.2020
ID:
411

Въпрос

Подаден от: Иванка Манова

Място/адрес: Долнослав, ул. Борова 11

Описание: Уважаеми г-н Грудев, Имам запитване относно таксата за битови отпадъци. Интересува ме на каква база се определя тя за различните населени места. Живея в с. Долнослав и таксата ни за битови отпадъци е 18 промила. За сравнение села, които са около нас заплащат такса в размер на 12-13 промила.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 17.09.202010:55
    Уважаема г-жо Манова, уведомяваме Ви, че с Решение №39 от 30.12.19 г. на Общински съвет - Асеновград е одобрена план-сметката и е определен размерът на таксата за 2020 г. за физическите и юридически лица по населени места. Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата за битови отпадъци се определя за календарната година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или от притежателя на отпадъците. Във връзка с това, размерът на таксата за битови отпадъци се определя въз основа на направен анализ на очакваните приходи и разходи за съответната календарна година за всяко населено място. Именно това е причината за различния размер на таксата за битови отпадъци за отделните населени места в община Асеновград. За недвижимите имоти, находящи се в Долнослав, размерът на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица за 2020 г. е 18 промила, в сравнение с предходната 2019 г. е завишен с 2 промила. Основната причина за завишаване размера на таксата за битови отпадъци е значителното увеличение на размера на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2020 г., спрямо 2019 г. С цел намаляване количеството на депонираните отпадъци и насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване се правят отчисления за обезвраждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци.
  • 09.09.202008:36
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали