В процес 79 Приключени 2382

Сигнал №350

Редовен теч на вода от 4ти етаж десен апартамент

Начало
06.08.2020
ID:
350

Теч на вода

Подаден от: Димитър Пейков

Място/адрес: Ул.Никола Вапцаров 3

Описание: При миене на тераса или проскане на нецентрофугирано пране има неконтролируем замърсен теч на вода от 4ти етаж десен апартамент към долната тераса на 3ти етаж десен апартамент.При теча на вода се замърсява с кал и мръсотия терасата на 3ти етаж и на нея нито може да се излезе нито да се стои на нея с цел релакс.Има потенциална възможност да бъдем окъпани с кал в собственото ни жилище или заразени от мръсотия от ромите наематели на 4ти етаж десен апартамент!! Молим за съдействие!!!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 11.08.202016:55
    Уважаеми г-н Пейков, поставеният от Вас въпрос не е в правомощията на община Асеновград. Разрешава се чрез Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Според чл.1., този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Според чл.6. (1), собствениците са длъжни да: не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата; не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното; не накърняват добрите нрави; спазват санитарните и хигиенните норми. Във връзка с горното е необходимо да свикате общо събрание. То може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители, собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Общото събрание се счита за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. За провеждане на общото събрание се води протокол. Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС. Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410, ал.1, т.1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
  • 10.08.202011:11
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали