В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №3359

Сигнал безстопанствено куче

Начало
07.05.2024
ID:
3359

Безстопанствени кучета

Подаден от: Мартин Мулдавлиев

Място/адрес: Асеновград

Описание: Подавам сигнал за безстопанствено куче с ушна марка A-D 584( ще приложа снимки) , което намерих на 29.04.2024г, блъснато на пътя Пловдив - Асеновград. Което се нуждаеше от спешна ветеринарномедицинска помощ и за това предприех работа, която знам, че е на общината. Тъй като тя е длъжна да лекува животните, които са безстопанствени, съгласно чл. 15 и чл. 16 от ЗЗЖ. Поради създалата се ситуацията кучето го закарах във Ветеринарна клиника Заравет, Асеновград. Беше му направен преглед и рентген и се установи фрактура на гръбнака. В момента кучето е прибрано временно за да, не представлява риск за хората и да, не се трупа излишна сметка,моля общината да се погрижи за оказването на ветеринарномедициска помощ на животното като ще има нужда от количка,моля сумата която заплатих да ми се възстанови


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 23.05.202408:06
    Уважаеми господин Мулдавлиев, във връзка с Ваш сигнал, подаден на 07.05.2024г., съдържащ искане за възстановяване на извършени разходи за ветеринарномедицински услуги за куче, след запознаване с изложените обстоятелства и приложените документи, Ви уведомяваме за следното: Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за защита на животните, който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на Министерството на вътрешните работи или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите. В съответствие с чл. 16, ал. 2 от Закона за защита на животните органите по ал. 1 съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняване на животното в приют или друг обект по ал. 6, т. 1 – 3, а именно зоологическа градина, спасителен център или ферма. Цитираните разпоредби от Закона за защита на животните определят, че задължението на лицата, намерили болно или наранено животно се свеждат до информиране на всяка от изчерпателно изброените институции, като нито една от тях не се явява водеща. Приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на Министерството на вътрешните работи или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите от своя страна следва да окажат съдействие за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ, след извършване на преценка за състоянието на животното. В конкретния случай, Вие сте подал сигнал до Община Асеновград и съгласно изложеното в същия, към момента на неговото депозиране кучето вече е било прегледано във ветеринарна клиника „Заравет” – Асеновград. В конкретния случай служителите на Община Асеновград са били лишени от възможност за извършване на преценка, тъй като действията по отвеждане на животното са осъществени преди същите да се отзоват на сигнала. Към настоящата молба като доказателство за извършените ветеринарни услуги са представени копие от квитанция, ведно с копие от касова бележка. Не са приложени фактура – оригинал, клинични протоколи, епикриза и други документи, изготвени от съответното ветеринарно лечебно заведение, удостоверяващи времето на приемане на животното, назначаване на изследвания и лечение, приложено лечение и резултат от същото. С оглед на изложените съображения, Община Асеновград приема, че депозираното от Вас искане за възстановяване на заплатени разходи за лечение на куче във ветеринарно лечебно заведение, е неоснователно.
  • 08.05.202413:48
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали