В процес 98 Приключени 2601

Сигнал №3100

Сигнал за изтичане на лични данни

Начало
20.01.2024
ID:
3100

Друго

Подаден от: Катерина Фратева

Място/адрес: с. Горнослав

Описание: Уважаеми г-н Кмете, Уважаеми г-н Председателю на Общински Съвет - Асеновград В приложение (Изображение 1) подавам тревожен сигнал за изтекли лични данни. Същите са Ви предоставени с документи, входирани на 12.01.2024 година. Прилагам снимка на цитираната статия (Изображение 2). ... Лични данни, които сме предоставили само и единствено на Вас, чрез Вашата администрация, са известни и цитирани от г-н Вакрил Запрянов. Настояваме за незабавна проверка и отговор как нашите лични данни, защитени от закона, са изтекли от поверената Ви институция и са станали известни на лице, което не е част от нея. С уважение, 3 жени от Горнослав,


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 12.02.202416:14
    Уважаема г-жо Фратева, на основание Ваш сигнал за изтичане на лични данни, подаден на Портал за сигнали на община Асеновград на 20.01.24 г., регистриран с вх. №3100, след извършена проверка по изложените от Вас обстоятелства, Ви уведомяваме следното: В резултат на проверката се установи, че служителите на община Асеновград, които са имали достъп до личните данни, съдържащи се в представен от Вас в общинската администрация с уведомително писмо вх. №14-00-251 от 12.01.24 г. протокол за учредяване на инициативен комитет по чл.57, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за провеждане на общо събрание на населението на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив, представляващи три имена, единен граждански номер, постоянен адрес и настоящ адрес, включващи населено място, улица, номер и апартамент, не са извършили разпространение на същите. Съгласно чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.16 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, online идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. В съответствие с разпоредбите на чл.89 от Закона за гражданската регистрация, адресът е еднозначно описание на мястото, където лицето живее или където получава кореспонденцията си в Република България и се състои задължително от името на областта, общината и населеното място. И в зависимост от мястото, което описва, може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и др.). Предвид гореизложеното, извършеното обявяване в статия, публикувана във вестник, на три населени места, станало повод за подаване на сигнала, не представлява разпространение на „лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.16 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни, тъй като същото не представлява информация, предоставяща възможност за идентифициране на физически лица.
  • 22.01.202408:22
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали