В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №290

Приключване на сигнали

Начало
11.07.2020
ID:
290

Въпрос

Подаден от: Илиан Христов

Място/адрес: пл. „Тракия“ 3, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Здравейте. Моля да отговорите на всички. 1.По кой закон и по кой член от него се обработват сигналите в тази платформа? 2.Как сигнал се третира като приключен само чрез препращане на информацията към виновната институция, която е създала нуждата за сигнала? 3.Общината няма ли интерес тези проблеми да не се случват отново? 4.Изисквате ли срок за отстраняване от институциите и кой проследява изпълнението? 5.Каква е разликата от това аз да се свържа с EVN или ВиК и вие да им препратите сигнала?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 31.07.202015:51
    Уважаеми г-н Христов, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, чл.107 (1) се разглеждат предложенията и сигналите, подадени до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции. Според (4), сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. По чл.108 (1) Органите по чл.107, ал.1 са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно. Според чл.109 Всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава предложение или сигнал. Според чл. 110 (1) Организацията на работата с предложенията и сигналите се определя в устройствените правилници на органите по чл.107, ал.1. (2) За цялостната работа с предложенията и сигналите отговарят органите по чл.107, ал.1. Организирането на работата може да бъде възложено на овластени от тях длъжностни лица. Според чл.111 (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща. (2) Подадените по реда на ал.1 предложения и сигнали се регистриират. (3) Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения. (4) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години. Според чл.112 Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала. И според Закон за администрацията, администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.
  • 13.07.202008:37
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали