В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №2875

Класови с много на брой ученици в ОУ "Панайот Волов" Асеновград

Начало
27.09.2023
ID:
2875

Друго

Подаден от: Вергин Мустафова

Място/адрес: Асеновград, кв. Долни Воден

Описание: Тази учебна година стартира с 29 бр. първокласници в единствена паралелка и 31 бр. петокласници в единствена паралелка в ОУ "Панайот Волов", Долни Воден, Асеновград. Кой разреши подобни големи класове на г-жа Донка Георгиева - директор на училището. Изобщо нормално ли е това на фона на класове от 15 - 22 ученика до миналата година. Здравословно ли е? Моля да проверите мотивите й и дали е взела най-доброто решение за децата ни! Правилно ли харчи парите, че спестява от учителски заплати? Учителите са намалели с трима поради пенсиониране, не са наети млади кадри.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 28.09.202315:24
    Уважаема госпожо Мустафова, Относно Ваш сигнал за паралелки с голям брой ученици в първи и пети клас на ОУ „Панайот Волов“- кв. Долни Воден, Ви информираме следното: След извършена проверка установихме, че броят на децата в първи клас е 28 в присъствена форма и едно дете на индивидуална форма на обучение. Броят на децата в пети клас е 31. Броят на децата в паралелките в училищата е регламентиран в Приложение 7 на Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование. Съгласно Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се определя броят на децата на учениците в паралелките в училищата, като се залагат нормативи за минимален и максимален брой . Според горецитираното приложение, минималният брой ученици за формиране на паралелка в първи клас е 16, а в пети клас е 18 ученика, което прави невъзможно формирането на две паралелки в съответните класове в ОУ „Панайот Волов“ Съгласно чл.61 ал. 5 от същата Наредба при необходимост броят на децата може да бъде завишен с разрешение на министъра на образованието и науката. Госпожа Донка Георгиева-директор на ОУ „Панайот Волов“, е спазила процедурата по получаване на това разрешение, като е подала мотивирано предложение до министъра на образованието и науката, което е съгласувано с Регионално управление по образованието- Пловдив, като съответно е получила разрешение за завишаване броя на децата. Мотивираното предложение е изцяло съобразено с изискванията на физическите елементи на средата в училището и изискванията за осъществяване на нормален учебен процес и осигуряването на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. По въпроса Ви, свързан с бюджета на училището разясняваме, че системата на финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование е система на делегирани бюджети. При тази система бюджета на всяко училище се формира според броя на учениците. Отговорност и задължение на директорите на училищата е правилното и законосъобразно плануване и разходване на средствата от бюджета.
  • 28.09.202308:23
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали