В процес 72 Приключени 2381

Сигнал №2260

ТЕХНИК АСАНСЬОР -МОШЕННИКЪТ

Начало
05.03.2023
ID:
2260

Друго

Подаден от: Шенай Тамер

Място/адрес: Света Петка 3

Описание: Здравейте Техникът на асансьора събира такса без да идва всеки месец на профилактика.Миналата година 5 пъти е дошъл общо в рамките на 1 година и то с моето настояване.Ето тази година вдигна таксата за месечна подръжка от 60 лв. на 85 лв."ЩОМ ВДИГНА ТАКСАТА,ВЕЧЕ НЯМА ДА ПРОПУСКАШ НИТО МЕСЕЦ" му казах.И така си седна на г..Дотук ОК.Сега пък искал ние да му купуваме МАСЛОТО ЗА СМАЗВАНЕ НА РЕЛСАТА на асансьора!!Щом си професионална фирма си длъжен ти сам да си осигуряваш консумативите!.Откъде накъде! Той е техника..Моля да санкционирате фирма РЕВЕРС 2014 ЕООД и да му отнемете правата на техник.Защото той масово събира такси без да прави ежемесечни профилактики по сградите.Профилактика на хартия!Ако стане злополука кой носи отговорност?!


Статус: Приключен
Оценка: 3.5 от 2 потребителя

История на промените

  • 24.03.202316:16
    Здравейте! Препращаме Ви отговор от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), относно Вашия сигнал: "В ДАМТН са постъпили сигнали с вх. №80-03-38/09.03.23 г. и вх. №80-03-38-1/20.03.23 г., с които ни информирате, че лицето, което осъществява поддържане на асансьор, монтиран на адрес: гр. Асеновград, ул. "Света Петка" №3, не осъществява функционалните проверки на съоръжението, с срок. Уведомявате ни, че таксата за поддръжка е завишена. Желаете да се извърши проверка на "РЕВЕРС 2014" ЕООД, като лице, което осъществява поддържане на асансьори, и да бъде санкциониран. В тази връзка, на 13.03.23 г. служители на Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Южна Централна България (РО ИДТН ЮЦБ) са извършили внезапна проверка на асансьора, монтиран на посочения адрес. Проверката е извършена във Ваше присъствие. При пристигане на адреса служителите на РО ИДТН ЮЦБ са установили, че асансьор с рег. №715АС5183 е в експлоатация, приема и изпълнява заявки. В хода на проверката е установено: Последният технически преглед на съоръжението е извършен на 08.07.22 г. от "Техноконтрол СПО" ЕООД, резултатите от извършения технически преглед са отразени в ревизионен акт №2 от същата дата. На служителите от РО ИДТН ЮЦБ е представено известие за прекратяване на договор за поддържане на асансьора, връчено и влязло в сила от 01.03.23 г. Към момента на проверката не е представен писмен договор, сключен между ползвателите на асансьор, монтиран на адрес: гр. Асеновград, ул. "Света Петка" №3, и лице, което да осъществява поддържане на съоръжението. Асансьорът е спрян със запис в ревизионната книга на асансьора и е издаден ревизионен акт №3/09.03.23 г. Съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация по реда на чл.30, ал.3 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА). В съответствие с изискванията на чл.7, ал.2 от НБЕТНА, ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице, вписано в регистъра по чл.36, ал.1 от Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП) и получило удостоверение за извършване на такава дейност. Във връзка с повишаването на таксата за обслужване на асансьора Ви уведомявам, че договорните и финансовите взаимоотношения между ползвателите (етажната сосбтвеност) и лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са от частноправен характер. ДАМТН не е страна по тях. Относно извършване на проверка на "РЕВЕРС 2014" ЕООД, Ви информирам, че на лицето е извършена проверка на основание чл.36, ал.1 от ЗТИП, при която е установено, че "РЕВЕРС 2014" ЕООД спазва обхвата на издаденото му удостоверение, условията, при които го е получил и изпълнява задълженията по закона и наредбите по прилагането му. На служителите от РО ИДТН ЮЦБ е представен договор за абонаментна поддръжка на асансьор с рег. №715АС5183, сключен на 13.03.23 г. с "ВАЛМИС" ООД, лице, вписано в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП. На 16.03.23 г. асансьор, монтиран на адрес: гр. Асеновград, ул. "Света Петка" №3, е пуснат в експлоатация. Относно върпосите, касаещи безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите, можете да се запознаете от НБЕТНА, която е публикувана на сайта на ДАМТН - в разде "За нас" - подраздел "Нормативна уредба".
  • 06.03.202314:34
    Здравейте, сигналът Ви е изпратен по компетентност до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
  • 05.03.202322:33
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали