В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №2038

Ремонтът пред общината

Начало
15.11.2022
ID:
2038

Друго

Подаден от: Гина Стойкова

Място/адрес: Площад Академик Николай Хайтов

Описание: Тъй като няма опция коментар под отговор на сигнал, пускам отново тук. Не разбирам какво означава “предстои да бъде пуснат в експлоатация”. Тези неща се предвиждат едновременно със завършването на ремонтната дейност. Как да се кача до библиотеката днес? Или отново през централния вход на общината? Или още по-добре- да заобиколя откъм Квартал Изток? Не виждам отговора Ви относно втората част от сигнала ми, а именно потресаващото състояние на плочките пред пицарията , които си стоят така не помня от кога.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 23.11.202208:00
    Строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Република България, независимо от източника на финансиране, както и строежите по § 24, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ и протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване. И в тази връзка Ви уведомяваме, че след като ДПК приключи с дейностите, за които е назначена асансьора и рампата ще бъдат пуснати в експлоатация. Срока е 31 декември 2022 г. Както сме отговорили в предходния сигнал може да използвате служебния вход на община Асеновград и от там да стигнете до желаните от Вас места. Относно плочките пред пицарията, този участък е предмет на ремонт в етап 3 от Благоустрояването на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград”.
  • 15.11.202211:12
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали