В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №193

Павилион за дрехи в непосредствена близост до храм "Св. Атанасий"

Начало
15.05.2020
ID:
193

Друго

Подаден от: Елена Граматикова

Място/адрес: Асеновград

Описание: Здравейте! Имам следните въпроси: - подходящо ли е според вас такъв павилион да получи разрешение да бъде позициониран точно на такова място - в непосредствена близост до църковен храм? - Кой е дал разрешение на търговеца? - Какъв наем ще плаща наемателят и за какъв срок от време? - Има ли вариант павилионът да бъде преместен на място, по-подходящо за целта? Благодаря!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 08.06.202014:59
    Уважаема г-жо Граматикова, в отговор на Вашите въпроси Ви информираме, че с Протокол №25/06.08.19 г. от проведен Експертен съвет от устройство на територията (ЕСУТ) е разгледано служебно одобряване на схема по чл.56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поставяне на преместваемо съоръжение в УПИ III-църква на кв. 271 по регулационния план на Асеновград. Тогава заемащият длъжността главен архитект е одобрил терен за поставяне на преместваем обект с площ от 10 квадратни метра и предназначение – търговия на дребно. По предложение на тогавашния ресорен заместник-кмет докладната е входирана за гласуване и одобрена с решение №2027/28.08.19 г. от Общински съвет - Асеновград. На 21.10.19 г. от 10:30 ч. е организиран публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена за търговия на дребно. Договорът за наем с община Асеновград е сключен на 18.11.19 г. за срок от 5 години, а разрешението е издадено на 23.12.19 г., на база законосъобразността и проведения търг. Община Асеновград ще прецени след изтичане срока на разрешението за поставяне дали същото е целесъобразно да бъде подновено.
  • 15.05.202015:36
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали