В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №1762

Намален воден дебит на каптаж "Свети Георги", с водоподаване в с. Горнослав, с. Долнослав, с. Червен, с. Искра и с. Леново

Начало
23.07.2022
ID:
1762

Предложение

Подаден от: Руслана Бояджиева

Място/адрес: WXF5+8G Горнослав, България

Описание: В резултат на продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточника за нормалното захранване на населените места - с. Горнослав, с. Долнослав, с. Червен, с. Искра и с. Леново, моля да бъде обсъдено въвеждането на алтернативен водоизточник за далечните села - Леново и Искра. Опасявам се за пресъхване на единствения, поради прекомерната консумация, водоизточник и увеличаващата се миграция към малките населени места. Надявам се предложението да бъде взето под внимание. Следващият сигнал ще бъде изпратен към Министерството на околната среда и водите относно неправилната политика по управление на водите относно осигуряванете на достатъчно по количество и с необходимото качество вода за нуждите на населението.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител